Kênh thông tin

Kênh mặc định cho các tài liệu, tất cả người dùng chung có thể truy cập nội dung kênh này.

Được dùng để đăng các slide trong mạng lưới đối tác nội bộ.

Được dùng để đăng các tài liệu nội bộ của công ty.

Copyright © CÔNG TY SOGOOD